top of page

 

KÜLTÜREL MİRAS

MİMARİ VE PLANLAMA

14

YEŞİL ŞEHİRCİLİK VE KÜLTÜREL MİRAS

PROJE ALANLARINDA

KÜLTÜREL MİRAS

Tarihi kent alanları ve yapılar kentlerin kimliğini uluştururlar. Kültürel miras sadece yapıları değil, o yapıların yaşattığı kültürü ve tarihi birikimi de kapsar. Tarihi alanların ve yapıların korunması, sürdürülebiliriliği o kentin kültürünün ve kimliğinin korunmasını sağlar. Kentlerin kimliğinin yaşatılması 21. yüzyılın en önemli yeşil mimari ve planlama konularından birisidir.

Yeşil mimarinin ve şehirciliğin temeli, kentsel dönüşüm ve gelişimde, tüm şehirdeki yeşil planlamada kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasıdır. Yeşil planlama ile kişisel ve toplumsal değişimin en önemli destekleyici başlığı olan kültürel miras, çevresel etki, sera gazı emisyonları, iklim değişikliğine uyum kapsamında ele alınmaktadır.

 

Kültürel miras konusunda hassas alanlarda yeşil şehircilik projeleri yapıldığında, restorasyon, enerji sistemlerinin seçimi, bina, mahalle ve hatta şehir enerji verimliliği, yeşil şehircilik uygulamaları, sürdürülebilir ulaşım planlaması ve benzeri bir çok yeşil şehirciliğe ait konu başlığında özel yaklaşımlar ve uzmanlıklar gerekmektedir.

ECOCITY, yeşil mimari, şehircilik bağlamında kültürel mirasın korunması için araştırmalar ve uygulamalar yapmaktadır: 

 

  • Kültür mirasını geleceğe aktarmak için; ekolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, toplumsal ve mekansal sürdürülebilirliğin ve gelişimin sağlanması 

  • Kültür mirasının özgünlüğünün korunması ve kentsel yaşam ve çevre kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunulması 

  • Kültürel mirasın toplumsal yaşamda yer almasının sağlanması ve konut turizm işlevleri arasında denge sağlanması 

  • Proje alanlarında yerel ekonomilerin canlandırılması, geleneksel üretim yöntemlerinin ve el sanatlarının sürdürülmesi

  • Dünya Miras Alanları içinde taşıt trafiğinin sınırlandırılması, yayalaştırma yapılması ve lastik tekerlekli ulaşım araçlarının tarihi alanlardan uzaklaştırılması ve çevreye duyarlı ulaşımın sağlanması 

  • Kent kimliğinin öne çıkarılması. Koruma ve Kullanma’ya yönelik planlama ilke ve politikaları 

  • Somut ve somut olmayan kültürel değerlerin, fiziksel yapıların ve barındırdıkları yaşam değerlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun sürdürülebilir koruma ve kullanımının sağlanması

  • Proje alanlarında kullanılan yapı malzemelerinin alana özgün bir biçimde çevreye duyarlı olarak seçilmesi ve uygulanması

  • Proje alanında sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanması

  • “Koruma” konusunda toplumda farkındalığın artırılması. Koruma ve geliştirme süreçlerinde proje alanları ile ilgili tüm paydaşlar ve kurumlar arası eşgüdüm, iletişim ve sürekli katılımın sağlanması

bottom of page