top of page

 

DOĞAL SİSTEMLER

VE ŞEHİRDE EKOLOJİ

21

DOĞAL SİSTEMLER VE ŞEHİR EKOLOJİSİ ÇALIŞMALARI

DOĞAL SİSTEMLER VE

ŞEHİR EKOLOJİSİ

Doğal Sistemler ve Şehir

Şehirler, doğal ve kültürel birçok unsurun bir arada ve etkileşim içinde bulunduğu insan ve canlıları barındıran ekosistemlerdir. Bir yandan kullanılan hava, toprak, su, bitki gibi doğal çevre girdileri, diğer yandan da ölçek ekonomisi ve şehir hayatı için gerekli olan ulaşım, enerji, ticaret, sanayi, turizm gibi sosyo-ekonomik faaliyetler şehirlerde entegre olmuş durumdadır.

 

Kent ekosistemi olarak adlandırılan bu yapının sağlıklı olarak çalışması, yine bu ekosistemin bileşenleri olan doğal ve kültürel unsurların birbiriyle uyumuna ve aralarındaki dengeye bağlıdır. 

 

Şehirlerde sanayileşme sonrasında, gelişmiş veya gelişmemiş ülkelerde farklı dinamiklerle başlayan hızlı kentleşme süreci, özellikle ikinci Dünya Savaşı sonrasında tüm dünya ülkelerine yayılmıştır. Kentleşmenin hızı beraberinde kent alanlarının çevresini ve doğal kaynaklarını süratle tüketirken, sürdürülebilirlik kavramının önemini gündeme getirmiştir. 

 

Şehir Ekolojisi Çalışmaları

Kentleri birer insan ve canlı ekosistemi olarak inceleyen kentsel ekoloji araştırmaları, yer bilimleri, biyoloji, şehir planlama, enerji, sosyoloji, ekonomi, politik bilimler gibi birçok disiplini bir arada inceleyen bütüncül bir yaklaşımda yer almaktadır. 

Şehir doğal yaşamı ve ekolojisi, planlamada öncelikli bir girdidir. Bunun nedeni, şehrin yaşaması için adeta ana unsur olmasıdır. Şehir ekolojisi sadece şehir merkezinde yaşam alanları oluşturmayı değil, kentin tamamındaki ekosistemin yaşamasını hedeflemektedir. Kentsel büyüme, yeşil şehircilik ile şehirleri iklime dayanıklı hale getirme sorunsalı şehir ekolojisinin planlaması ile mümkün olabilmektedir.

 

Yaşanılabilir kent kavramı da burada ortaya çıkmakta, insanlar ve tüm canlılar için yaşanılabilen bir ortamın şehirde gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Yeşil şehirler için yaşanılabilirlik şehirdeki tüm canlıların bir ekosistem içinde bir araya gelebilmesidir. Bu ise çok boyutlu araştırmalar ile gerçekleşebilmektedir. ECOCITY, şehirde yer alan doğal sistemleri ve ekolojiyi çok boyutlu olarak araştırmakta, projeler ve uygulamalar yapmaktadır.

bottom of page